جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3965/237/ 8/1362

سئوال پرونده هائیکه میزان خواسته دعوی محکوم به کمتر از مبلغ دویست هزار ریال میباشد و قبل از تشکیل دادگاههای عمومی توسط دادگاه شهرستان حکم آن صادر شده باشد آیا اجراء چنین حکمی با توجه بمیزان خواسته دعوی با دادگاه عمومی صلح است یا دادگاه عمومی حقوقی ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه ازوظائف دادگاه شهرستان وبده و طبق ماده 6 لایحه قانونی دادگاههای عمومی اجرای کلیه وظائف دادگاه شهرستان حسب مورد بادادگاه عمومی ، حقوقی یا جزائی است ، بنا بمراتب در موردسئوال وظیفه صادر کردن اجرائیه بر عهده دادگاه عمومی حقوقی است ودادگاه صلح جز در مرد مقرر در تبصره ماده 6 لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی وظیفه ای ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3965
تاریخ تصویب :
1362/08/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :