جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


نظریه شماره : 884/277/ 3/1361

سئوال حکمی که از دادگاه صلح در مورد دعوایی که خواسته آن زائد برنصاب دادگاه مذکوراست صادرشده است آیا این حکم دارای اعتباراست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
حکمی که از دادگاهی صادر و قطعی شده است بایدطبق مقررات اجرای احکام مدنی بموقع اجراء گذاشته شود وخارج بودن دعوی مربوط از صلاحیت نسبی دادگاه صادر کننده حکم تاثیری درقابلیت اجرائی آن ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
884
تاریخ تصویب :
1361/03/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :