جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5754/7 6/11/1361

سئوال یکی از کارمندان که به بانک 000 بدهکار بوده و هرماهه بابت قسط بدهی او از حقوقش کسر میشده است فوت کرده است آیا میتوان از حقوق وظیفه بازماندگان اوهم قسط مذکورراکسرنمودیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مطابق مستفاد از تبصره یک ماده 96 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 96 قانون استخدام کشوری توقیف و کسریک چهارم حقوق باشد0 بنابراین در صورتکیه دین مربوط به شخص وظیفه بگیرنباشدتوقیف و کسر حقوق وظیفه او مجوز قانونی نخواهد داشت 0 درموردسئوال هم چون دین مربوط به وظیفه بگیران نیست کسر حقوق وظیفه آنان مجوزی نداردوطلبکارمیتواندازطرق قانونی دیگراستیفاءطلب نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5754
تاریخ تصویب :
1361/11/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :