جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
517-مستنددعوائی که موردانکارمدعی علیه واقع ومدعی برای اثبات اعتبارآن متمسک به گواهی گواهان شده ودادگاه پس ازاستماع گواهی گواهان دعوی راثابت ندانسته وحکم داده ومحکمه استیناف پس ازفسخ حکم مزبورقرار صحت انتساب ورقه راصادرودرموقع رسیدگی به ماهیت دعوی اعضاءمحکمه استیناف تغییرنموده واعضاءبعدی قرارمزبورراالغاءوحکم به عدم ثبوت دعوی داده اندتخلف نیست زیرااگرچه اصولاهیچ حکمی راجزدرمواردی که قانون تنصیص نموده چنانچه درماده 9آئین دادرسی مدنی نیزتصریح شده است نمی توان ازاجراءآن جلوگیری کرده ویاآن راملغی ازاثرنمود،وقابل استیناف بودن پاره ازقرارهاوامکان اعتراض برآن درصورتی که غیابی باشددلیل عدم اختصاص حکم مذکوردرماده 9به احکام بوده وشامل قرارهانیزمی باشدولی قراری راکه دادگاه می دهد دوقسم است ،عده ازقرارهاقرارنهائی وبمثابه حکم بوده وحکم احکام ازهرحیث برآنهاجاری است وعده دیگرازآنهاکه درحین جریان امرورسیدگی بطوراعدادی صادرمی گرددازقبیل قرارجوع به کارشناس و یارسیدگی به اصالت واعتبارسند،که این قبیل ازقرارهاممکن است به جهتی ازجهات موضوع آن منتفی گردیده ویادیگرحاجتی به اجرای آن نباشدوممکن است درموردی هم که اجراشده باشددرنظردادگاه ملغی ازاثرباشدمثل اینکه دادگاه رای خبرگان راوقتی طرف استنادمی تواندقراردهدکه رای آنان مخالف با اوضاع واحوال نباشدچنانچه درجه ارزش وتاثیرگواهی گواهان نیزطبق ماده 424قانون بنظردادگاه محول گردیده است بااین حال نمی توان اعتبارسندیکه ازطریق گواهی درنظرهیئت سابق مقررگردیده وهیئت لاحق رابه سبب الغاءآن قرارلامبنی برعدم ارزش گواهی گواهان متخلف دانست بلکه مسئله قابل حمل بر نظرقضائی است .
حکم شماره 3468وشماره 3487-26مهر1322

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3468
تاریخ تصویب :
1322/07/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :