جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3658/7 - 1/ 7/1359

سئوال - طبق ماده واحده مصوبه شورای انقلاب اجراء کلیه احکام و دستورهای اجرائی دادگاههای صالحه و مراجع ثبتی که باستناد بندهای 1 و3 و4 و5 و 6 و 8 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر ... صادر گردیده است بمدت 6 ماه متوقف میباشد ، حال اگر تخلیه بر مبنای گزارش اصلاحی باشد مشمول ماده واحده مذکور خواهد بود یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در لایحه قانونی مربوط به توقف اجرای کلیه احکام ودستورات اجرای احکام و دستورات اجرائی مصوب 31/2/1359 شورای انقلاب مواردیکه احکام و دستورات مذکور بمدت 6 ماه در سراسر کشور متوقف میشوند صریحا" ذکر گردیده و علی الاصول قانون مذکورباید در حدود نص صریح آن عمل گردد و مورد سئوال که تخلیه برمبنای گزارش اصلاحی و سازش طرفین است خارج از موارد مذکور درقانون میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3658
تاریخ تصویب :
1359/07/01
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :