جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1094/7 6/ 3/63

سئوال - آیا اجرائیه هایی که محکوم له آنها عملیات اجرائی را تعقیب نمیکند و همچنین احکام حقوقی مشمول مروز زمان میشوند یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اولا در صورت صدور حکم مدنی و قطعیت آن اگرمحکوم له درخواست صدور اجرائیه نموده باشد و اجرائیه صادر شده باشد بصراحت مفاد ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 هرگاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از 5 سال گذشته و محکوم له عملیات اجرائی را تعقیب نکرده باشد اجرائیه بلااثرتلقی میشود و محکوم له میتواند مجددا" درخواست صدور اجرائیه نماید.
ثانیا" بموجب ماده 34 قانون اعسار مصوب سال 1323و مستفاد از ماده 28 قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب سال 1356 اصولا" احکام مدنی مشمول مرور زمان نمیشوند مگر در مواردیکه قانون صراحتا" تعیین تکلیف کرده باشد نظیر مقررات ماده 28 قانون رابطه موجر و مستاجر مصوب سال 01356

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1094
تاریخ تصویب :
1363/03/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :