جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128484237 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4070/207/11/1360

سئوال با عنایت به لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی مصوب 19/9/58 شورای انقلاب و تبصره ذیل ماده 55قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ، خلع ید از منابع ملی کماکان طبق تبصره مذکور بعهده مامورین سازمان جنگلها میباشد یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به تشریفات قانونی که درتبصره ماده 55 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها پیش بینی شده است و در هر حال رعایت تشریفات مذکور برای تقعیب کیفری ضرورت دارد، تبصره ماده 55 کماکان بقوت خود باقی است و بالنتیجه ماموران گاردجنگلی مجاز دررفع تجاوز میباشند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4070
تاریخ تصویب :
1360/11/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :