جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4647/247/ 9/1362

سئوال آیا احکام صادره از سوی دادگاه مستقر در شهرداری مبنی بر واگذاری زمین به اشخاص معتبر است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بصراحت مفاد ماده 10 قانون اراضی شهری مصوب اسفندماه 1360 و تبصره ذیل آن و با توجه بماده 64 آئین نامه اجرائی قانون مذکور و مستنبط از مفادمواد 69 و 74 و 76 همان آئین نامه وسایرمقررات مربوط تنها مرجع ذیصلاح برای واگذاری اراضی شهری به موسسات دولتی و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی سازمان زمین شهری میباشدوهرگاه شهرداریها و یا دادگاه مستقر در شهرداری راسا" وبدون تایید سازمان زمین شهری اقدام به واگذاری اراضی شهری نموده باشد احکام صادره مذکور بر خلاف موازین قانونی تشخیص و قابل فسخ و ابطال است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4647
تاریخ تصویب :
1362/09/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :