جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2381/7 3/ 5/61

سئوال آیا شخصی که بسمت امین موقت برطفلی صغیر تعیین شده است میتواند مزایای تامین اجتماعی برای صغیر را دریافت کندیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 برحسب مستفاد از ماده 1187 قانون مدنی امینی که بعلت غیبت ولی قهری منحصریامولی که قادر به رسیدگی به امورمولی علیه خود نیست جهت اداره اموال مولی علیه وسایرامورراجع به اوموقتا" تعیین میشود دارای همان اختیارات و وظائف ولی میباشد0
2 در مورد اینکه امین موقت واجد شرائط لازم برای دریافت مزایای تامین اجتماعی جهت صغیر میباشد یا خیر همانطوریکه در قسمت اول اشاره شد امین موقت دارای کلیه اختیارات و وظائف ولی میباشد و بنابراین درموردمزایای تامین اجتماعی هراختیاری که برای ولی صغیرقانونا" موجوداست برای امین موقت نیزوجوددارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2381
تاریخ تصویب :
1361/05/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :