جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


نظریه شماره : 308/7 6/ 3/60

سئوال - با لغو نظامنامه مربوط به قانون محاکم شرع اصدار اجازه صرف بودجه مربوط به ورثه قبل از صدور گواهی انحصار وراثت در اختیار چه مقامی است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با تصویب مقررات قانون مدنی در مورد وصی وقیم وناظروامین و ماده 16 قانون اصلاح قسمتی از اصول تشکیلات عدلیه در سال 1315 و تصویب نظامناه آن در سال 1316 و قانون امور حسبی در سال 1318 مقررات بند 4 ماده 10 قانون محاکم شرع و تبصره آن مصوب 1310 نسخ ضمنی گردیده و در نتیجه نظامنامه مربوط به آن مربوط به آن مصوب سال 1310 و مواد نظامنامه تکمیلی آن وازجمله مقررات ماده 7از این مواد مصوب 1313 باتصویب مقررات مذکور ملغی گردیده است بنابراین قبل از تصویب لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص وظائف و اختیارات دادستان در این باب اصولا" محدود به حدودی بوده که در قانون مدنی و قانون امور حسبی و ماده 16 قانون اصول تشکیلات و نظامنامه آن معین شده و بیش از آن وظیفه واختیاری نداشته است 0 بنابمراتب مذکورموضوع اجازه دادستان کل یا دادستان استان برای صرف بودجه منتفی بوده و دادستان عمومی در حدود اختیاراتی که در قوانین مدنی وامور حسبی و ماده 16قانون اصول تشکیلات و نظامنامه آن پیش بنی شده میتواند اقدام نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
308
تاریخ تصویب :
1360/03/06
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :