جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1658/7 8/ 4/62

سئوال با توجه بماده 1235 قانون مدنی آیا قیم میتوانددر خصوص اسناد سجلی مولی علیه و اصلاح آن و یاتغییر نام خانوادگی او دخالت و اقدام نماید یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق صریح مادتین 1207و1208 قانون مدنی اشخاص غیر رشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خویش ممنوع هستندواین وظیفه در زمان حیات پدر و یا جد پدری بر عهده آنان ودرصورت نبودن آنهاطبق مقررات قانون امورحسبی برعهده وصی یاقیم خواهدبود0
ماده 1183 قانون مدنی مقرر داشته که قیم درکلیه امورمربوط به اموال وحقوق مالی نماینده مولی علیه خویش میباشد0اختیارات و وظائف قیم همان اختیارات و وظائفی است که ولی قهری درعهده دارد، بعلاوه قیمومت ازمسائل تابعه احوال شخصیه میباشدکمااینکه در ماده 1227 قانون مدنی بالاصراحه یادآوری گردیده که فقط کسی را محاکم و ادارات و دفاتر ساناد رسمی به قیمومت خواهندشناخت که نصب او مطابق قانون توسط محکمه یا از طرف محضری بعمل آمده باشد که قانونا" قائم مقام محکمه شرع محسوب شود0ماده 79قانون امور حسبی قیم را موظف نموده که دراصلاح وتربیت محجوراهتمام ورزد و در امور او رعایت مصلحت را بنماید0 در ماده 85 قانون امورحسبی تصریح گردیده که قیم حتی متواند اجازه اشتغال بکار یا پیشه بمولی علیه خود بدهد0 ماده 16 قانون ثبت احوال اعلام و امضاء سند ولادت را در صورت نبودن ولی قهری بعهده قیم یاوصی یا امین گذاشته است 0 بنا بجهات فوق با توجه به اینکه صغار یا محجورین از مداخله در امور اموال خویش ممنوع میباشندوولی یا قیم یا وصی از طرف آنان در امور مالی و حقوقی آنان مداخله خواهند نمود، لذا تقدیم دادخواست بمراجع قضائی دائربراصلاح شناسنامه وامثال آن بر عهده ولی قهری یاوصی یاقیم خواهدبود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1658
تاریخ تصویب :
1362/04/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :