جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.


نظریه شماره : 173/217/ 1/61

سئوال آیا غیر از صادر کردن حکم قیمومت سایر اقدامات مربوط به محجورین باید در دادسرای شهرستان انجام وشد یا دردادگاه بخش مستقلی که حکم مذکور را صادر نموده است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ماده 1 قانون حمایت خانواده ومقررات مربوط دیگرمنجمله لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صلاحیت قانونی دادستان را در مورد تقاضای عزل و نصب قیم و نظارت در امور محجورین واموراداری دیگر از قبیل صدور قیم نامه سلب نکرده و در مقر دادگاه بخش مستقل یا صلح مستقل نیز این صلاحیت باقی است لکین دادستان میتواند وظائف اداری خود را در این مورد شخصا" انجام دهد یا وفق ماده 16 قانون اصلاح قسمتی ازقانون تشکیلات عدلیه مصوب 1315 بمامورین مذکور در آن ماده نمایندگی بدهد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
173
تاریخ تصویب :
1361/01/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :