جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
518-طبق ماده 24قانون ثبت اسنادپس ازانقضاءمدت سه ماه ازاولین آگهی که متعاقب تقاضای ثبت بعمل می آیددیگرهیچگونه اعتراضی درباب اصل مالکیت پذیرفته نخواهدشدبنابراین ترتیب اثردادن به اعتراضی که پس از مدت مزبورودرحین اجراءتحدیدحدودداده شده موردرسیدگی قرارگرفته تخلف است .
حکم شماره 4381-16آبان وشماره 4397-10آذر1327وشماره 4438وشماره 4439-27اردیبهشت 1328

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
4381
تاریخ تصویب :
1328/02/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :