جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121362856 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1762/307/ 4/60

سئوال : ملاک پرداخت حق الزحمه مدیر ترکه چیست ؟ وتصمیم گیری درباره آن با چه مرجعی است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق ماده 1 آئین نامه حق الزحمه مدیر تصفیه و مدیر ترکه بر طبق قانون امور حسبی مصوب 1326 و مادتین 377 و378 قانون امور حسبی حق الزحمه مدیر ترکه پس از وضع هزینه های مربوط از قبیل هزیه آگهی و حصروراثت و غیره و بعدازپرداخت دیون متوفی و اخراج مورد وصیت از ماترک و اب توجه به ارزش ترکه موجود بر مبنای ماده 1آئین نامه مذکور احتساب و پرداخت میشودوتعیین آن بنظر دادگاه نیست 0
2 آئین نامه مصوب 1326 باستناد ماده 378 قانون امور حسبی تصویب شده و بقوت خود باقی است 0
3 نظر بمادتین 333 و 265 قانون امور حسبی که مدیر ترکه تحت نظر دادگاه وظائف خود را انجام میدهداحتساب وبرداشت حق الزحمه مدیر ترکه هم با نظر دادگاهی خواهد بود که مدیر ترکه را تعیین کرده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1762
تاریخ تصویب :
1360/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :