جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128776575 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1566/237/ 4/61

سئوال با توجه بماده 262 قانون امور حسبی در صورتیکه یکنفر از ورثه ترکه را قبول و درخواست تصفیه به دادگاه تقدیم نمایددادگاه مجاز به قبول درخواست تصفیه ترکه میباشد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه بمواد258و260و262 قانون امور حسبی درخواست تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچیک از ورثه ترکه راقبول نکرده باشند، زیرا مقوصد از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت ازماترک است و همین وظائف بر عهده وارثی است که ترکه را قبول نموده است 0 بنابارین با قبول ترکه از کسوی بعضی از وراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه نتیجه هردو، اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون وغیره است تحصیل حاصل و عبث میباشد، نتیجتا" باقبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث ، دیگر درخواست تصفیه نه ازناحیه قبول کننده ترکه ونه از ناحیه سایر وراث قابل قبول نیست مگر اینکه قبول کننده ترکه طبق ماده 247 قانون امورحسبی بعدازقبول آنرا رد نموده باشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1566
تاریخ تصویب :
1361/04/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :