جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127296881 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5796/177/11/61

سئوال آیا میتوان اداره سرپرستی را بعنوان مدیر ترکه متوفای بلاوارث تعیین نمود یا اینکه مدیر ترکه باید شخص حقیقی باشد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ماده 20 قانون امور حسبی دخالت دادستان درامورحسبی راناظر بماردی دانسته که در قانون تصریح شده بنابراین تجاوزازاین اختیارات خروج از قانونست طبق ماده 327 قانون امورحسبی در صورتیکه وارث متوفی معلوم نباشدبدرخواست دادستان برای اداره ترکه دادگاه اقدام به تعیین مدیرترکه خواهدنمود،هرچنددفترشعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث امور مربوط به اموال متوفیان بلاوراث را انجام میدهد و این وظائف ناشی از اختیاراتی است که قانون به دادستان محول نموده و هرچند ممکنست دادگاه بنابرجهاتی احداز کارکنان آن شعبه را بسمت مدیر ترکه تعیین ومنصوب نمایدلیکن این امر نه به آن معنی است که دادگاه شعبه اموال بلاصاحب و بلاوارث را که دارای یک نوع شخصیت حقوقی بوده و خود قانونا" وظائفی بر عهده دارد که مقررات قانون امورحسبی پیش بینی نموده است برای یک یاتعدادی ازپرونده هابعنوان مدیرترکه تعیین نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5796
تاریخ تصویب :
1361/11/17
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :