جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4031/7 4/ 7/58

سئوال آیادادخواست حصروراثت بایدثبت امورحسبی شودیاامورمدنی ؟


نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
چون گواهی انحصار وراثت ازامورحسبی است لذاچنانچه دادگاهی به لحاظ قابل مراحظه بودن میزان وارده امورحسبی دفترجداگانه ای برای ثبت آنها داشته باشد مسلما" دادخواست انحصاروراثت در دفتر امورحسبی به ثبت میرسد و اگر میزان وارده امورحسبی قابل توجه نبوده و دادگاه دارای دفترجداگانه ای نباشددادخواست های مذکوردردفترمربوط به دادخواستهای مدنی به ثبت میرسد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4031
تاریخ تصویب :
1358/07/04
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :