جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2248/287/ 4/61

سئوال آیا روزنامه ای که در مرکز استانی مانند اراک منتشر میشود برای تمام شهرستانهای آن استان و منجمله تفرش محلی محسوب میشود و دادگاه مکلف است که آگهی حصر وراثت را در روزنامه منتشر نماید یا اینکه میتواند اقدام به الصاق آگهی در معابر کند؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به صدور تبصره ذیل ماده 361 قانون امورحسبی ،منظور از روزنامه محلی روزنامه ای است که درمقردادگاه مربوطه انتشار مییابد بنابراین در صورتیکه در مقر دادگاه و حوزه قضائی آن روزنامه ای انتشار نیابد دادگاه میتواند بترتیب مقرردرتبصره مذکور اقدام به الصاق آگهی در معابر نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2248
تاریخ تصویب :
1361/04/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :