جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6044/7 3/12/62

سئوال نحوه صدور گواهی حصر وراثت برای افغانیان شعبه باتوجه به قانون احوال شخصیه آنها چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
صدور گواهی انحصار وراثت برای اتباع خارجه بارعایت قوانین دولت متبوع آنها توسط داگاه محل اقامت متوفی درایران باتوجه بماده 2 قانون تصدیق انحصاروراثت وماده 967 قانون مدنی بلااشکالست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6044
تاریخ تصویب :
1362/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :