جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123666928 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3464/97 / 8/62

سئوال گواهی انحصار وراثتی با توجه به کمتر از مبلغ 50 هزار تومان صادر گردیده است با بالا رفتن ارزش ملک قیمت فعلی آن بیش از پنجاه هزار تومان است آیا گواهی قبلی معبتر است یا اینکه دادگاه مکلف است با ارائه گواهی مالیاتی بیش از پنجاه هزارتومان موضوع را آگهی و تجدید گواهی نماید؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح آتی است :
هرگاه پس از صدور گواهی انحصار وراثتی که بدون درج آگهی در مطبوعات و بر اساس بهای ماترک کمتراز پانصدهزارریال صادر گردیده ، وراث متوفی یا سایراشخاص ذینفع باارائه گواهی مالیاتی بیش از پانصد هزار ریال تقاضای صدور گواهی انحصاروراثت جدید با نشر آگهی در مطبوعات را بنمایند دادگاه قانونا" مکلف به پذیریش این تقاضا و درج آگهی در مطبوعات وتجدیدگواهی انحصار وراثت خواهد بود و در غیر اینصورت گواهی انحصار وراثت قبلی بمیزان پانصدهزار رایل معتبر و لازم الاجراء میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3464
تاریخ تصویب :
1362/08/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :