جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6018/7 3/12/61

سئوال - دادگاه شهرستان در رسیدگی بدرخواست گواهی انحصار وراثت بمساله صحت نکاح پدر مادر متقاضی که مورد اختلاف بوده است رسیدگی و با احراز صحت آن گواهی انحصار وراثت صادر کرده است ؟
1 - آیا این حکم قابل لاجراء است یا نه ؟
2 - آیا میتوان از آن شکایت نمودیا نه ؟
3 - مرجع رسیدگی به شکایت کجا است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح آتی است :
1 حسب مقررات ماده 362 قانون امور حسبی و مقررات مربوط دیگر رسیدگی به ادله و اسنادی که مثبت وراثت ونسبت وراث به متوفی میباشد بعهده دادگاه مرجع درخواست گواهی حصروراثت است و در نتیجه رسیدگی به صحت نسب و قانونی وشرعی بودن آن نیزبا دادگاه مذکور خواهدبود0 اما اگر صحت نکاح فیمابین پدرومادر مدعی وراث مورد اختلاف باشد رسیدگی به آن خارج ازصلاحیت محاکم عمومی و دادگاه رسیدگی کننده بدرخواست صدورگواهی حصروراثت است 0
2 در مورد استعلام چون رای قطعی صادر شده است قابل اجراء میباشد و اشخاص ذینفع و همچنین دادستان در صورتیکه نسبت به رای مذکور اعتراضی داشته باشند میتوانند مطابق مقررات ثالث و مقررات مواد 44و367 قانون امور حسبی نسبت برای صادره اعتراض نمایند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6018
تاریخ تصویب :
1361/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :