جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


نظریه شماره : 120/267/ 2/58

سئوال آیا ماده 361 قانون امور حسبی و تبصره آن ناسخ ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت است یا نه ؟ و آیاآگهی محل موضوع تبصره ذیل ماد361 قانون امور حسبی هم باید سه نوبت متوالی درمحل الصاق شود یا اینکه یک نوبت کافیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
نظر به اینکه قانون امور حسبی در سال 1319 تصویب شده و مقررا مذکور درماده 361آن راجع به ترتیب آگهی مربوط به انحصار وراثت موخر از ماده 3 قانون انحصار وراثت مصوب 1309 بوده و حاکم بر آن است بنابراین طبق ماده 361 قانون امورحسبی درخواست گواهی انحصار وراثت فقط 3 دفعه پی درپی هر ماه یک مرتبه آگهی میشود و درج آگهی در روزنامه رسمی ضرورت ندارد0 و در مورد قسمت دوم استعلام نیز با توجه بماده 361 قانون فوق الاشعارچون آگهی گواهی حصر وراثت برای الصاق در معابر بجای آگهی در روزنامه محل میباشد و مصرح است که این آگهی باید 3 بار در روزنامه درج شودلذاالصاق درمعابرنیزباید در3نوبت انجام گیرد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
120
تاریخ تصویب :
1358/02/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :