جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4/107/ 1/60

سئوال اگر کسی بعلت کبر سن و ناتوانی و عدم قدرت بر حرکت و تکلم و ناتوانی در روشن ساختن قصد خود و بدون ابتلاء به ضایعه روانی عملا از عهده اداره امور خود عاجز شود آیا میتوان توجها" به فحوای ماده 104 قانون امور حسبی و سایر قوانین مربوطه بصرف درخواست نزدیکان چنین بیماری برای اداره امور او از طریق دادگاه امین معین نمود یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بنا بر مستفاد از ماده 104 قانون امورحسبی ومستنبط ازمواد 103و107و113و123 قانون مزبورتعیین امین تنها ناظر به موردیست که فرد عاجز از اداره امور اموال شخصا" چنین درخواستی را بنماید بنابراین با عنایت به اینکه در مورد قبول درخواست کسان و بستگان شخص عاجز نصی وجود ندارد، نمیتوان به تقاضای اقوام و نزدیکان عاجز ترتیب اثر داد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4
تاریخ تصویب :
1360/01/10
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :