جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120879360 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1673/217/ 8/58

سئوال در پرونده های که بعلت عدم وجوددادسرادردامغان ، دادسرای شاهرود پیشنهد قیم نموده و دادگاه شاهرود نصب قیم کرده است ، اکنون که در دامغان دادسرا تکشیل شده است آیا سایر امور محجور باهمان دادسرا و دادگاه شاهرود است یا دادسرا و دادگاه دامغان ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق ماده 21 قانون امور حسبی صلاحیت دادسرا تابع صلاحیت دادگاه شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن بعمل می آیدوبموجب ماده 54 قانون مزبور عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا" تعیین قیم کرده است بنابراین محرز است که درموردسئوال مرجع صالح دادسرای شهرستان شاهرود است نه دادسرای شهرستان دامغان و ماده 48 قانون امور حسبی اصل کلی را در باب صلاحیت دادگاه راجع به قیمومت بیان داشته و مقررات ماده 54 مستثنی از مقررات ماده 48 مزبور است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1673
تاریخ تصویب :
1358/08/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :