جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2458/7 8/ 6/59

سئوال در مورد شوهرانی که برای کارکردن بخارج میروند و خبری از آنان نمیرسد و سن آنان در حدی نیست که عادتا" بتوان آنها را مرده بشمار آورد، آیا میتوان از زوجه دادخواست عدم امکان سازش پذیرفت و تکلیف دادگاه در این مورد چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 چنانچه مدت چهارسال مقرر درماده 1209قانون مدنی منقضی گردد زوجه غائب مفقودالاثر میتواند ازدادگاه تقاضای طلاق نماید و سن غائب موثر در موضوع نخواهدبود وبموجب تبصره 2ماده 3لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ، دادگاه مدنی خاص یا قائم مقام آن حکم طلاق صادر مینماید نه گواهی عدم امکان سازش
2 در لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قیدی نیست که دادخواست طلاق فقط از زوج پذیرفته میشود0 لذا طبق تبصره 2ماده 3 لایحه قانونی مذکور موارد طلاق همانست که در قانون مدنی واحکام شرع مقرر گردیده و بموجب مواد1029و1129و1130 به زن حق تقاضای طلاق ازدادگاه داده شده لذا قبول دادخواست از زوجه الزامی است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2458
تاریخ تصویب :
1359/06/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :