جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125147095 در تماس باشید.


نظریه شماره : 880/317/ 2/62

سئوال آیا در صوتیکه مادر برای فرزند صغیرش حساب پس اندازی در یکی از بانکها بازنماید ولی قهری صغیر میتواند وجوه مذکورردمورد استفاده قراردهد؟ و آیا دائره سرپرستی محجورین نباید از ولی قهری صورتحساب مطالبه نماید0

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مطابق ماده 1183 قانون مدنی ، ولی نماینده قانونی مولی علیه میباشد0 و قبل از ثبوت عدم رعایت امانت و یا خیانت نمیتوان اختیارات ولی را در نحوه و کیفیت اداره اموال مولی علیه محدود نمود و اما چنانچه ولی در سمت ولایت رعیات امانت راننمایدیا خیانت کند طبق مواد1184و1186 قانون مدنی عمل خواهدشد0ضمنا" متذکر میگردد مادر میتواند مطابق ماده واحده قانون اجازه افتتاح حساب پس انداز برای اطفال مصوب اردیبهشت ماده 1357بنام فرزندان صغیر خود حساب پس انداز باز کند دراین صورت حق برداشت از این حساب را تا رسیدن صغار بسن رشد، مادرکه بازکننده حساب است خواهد داشت و در این مورد پدر و جد پدری و یاوصی منصوب از طرف آنان حق برداشت از حساب پس انداز مزبور را ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
880
تاریخ تصویب :
1362/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :