جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6074/167/12/61

سئوال با توجه به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ، چنانچه در خلال رسیدگی و در طول مدت تحویل موقت طفل بزوجین وقل از صدور حکم سرپرستی یکی از زن و شوهر فوت نمایند آیا صدور حکم سرپرستی دائمی برای زن یا شوهری که زنده است بلامانع است یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
طبق ضوابط مندرج در قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب 1353 یکی از شرائط صدور حکم سرپرستی آنستکه زن و شوهر مشترکا" تقاضانامه سرپرستی را تنظیم و تسلیم دادگاه نمایندو لذا اجازه سرپرستی طفل برای زن یا مردی که تنهابوده ودرقید زوجیت نباشد صادر نخواهد شد وفوت یکی اززوجین دردوره آزمایشی موجب سلب شرائط سرپرستی و مانع اط صدورحکم است 0چنانچه فرضا" یکی از زوجین در دوران آزمایشی بعلت ارتکاب جرم عدمی سابقه محکومیت جزائی موثر پیدا کند دیگر نمیتوان حکم سرپرستی را صادر نمود و بهمین ترتیب نیز فوت یکی اززوجین دردوره آزمایشی موجب سلب شرائط و مانع از صدور حکم است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6074
تاریخ تصویب :
1361/12/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :