جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126098403 در تماس باشید.


نظریه شماره : 33/7 7/ 1/63

سئوال آیاقانون حمایت ازکودکان بدون سرپرست بقوت خودباقی است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در مورد نسخ و بی اعبتاری وخلاف شرع بودن قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست مصوب اسفندماه 1353 تاکنون قانونی بتصویب نرسیده است نتیجتا" بقوت خود باقیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
33
تاریخ تصویب :
1363/01/07
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :