جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1619/137/ 4/63

سئوال آیا دادگاه میتواند مهروموم کردن ترکه را بمدیر دفتر دادگاه محول کند یا خیر؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
اقدام به مهر و موم ترکه حسب صریح ماده 174قانون امورحسبی باید وسیله رئیس یا دادرس دادگاه انجام شود همانطور که بر طبق ماده 200 قانون اید شده برداشتن مهروموم نیز برعهده رئیس یا دادرس دادگاه است و ماده 23 لایحه قانونی تکشیل دادگاههای عمومی فقط در مورد معاینه محل و تحقیق محلی این اختیاررابه دادگاه داده که بمدیر دفتر محول نماید و تسری آن بماده 174 قانون امور حسبی صحیح نیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1619
تاریخ تصویب :
1363/04/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :