جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3706/147/12/1362

سئوال آیا در دادگاههای صلح مستقل مدیر دفتر میتواند پیشنهاد نصب قیم و اقدامات مشابه در خصوص محجورین بنماید و آیا دادگاه صلح مستقل میتواند نصب قیم نماید؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
1 مدیر دفتر نمیتواند به جانشینی دادستان پیشنهادنصب قیم نماید0 وظائف مدیر دفتر هنگامی که به جانشینی دادستان اقدام مینماید همانست که در مقررات کیفری آمده است 0 خارج از آن حق اقدامی بعنوان جانشین دادستان ندارد0
2 با توجه بماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب بهمن 1353 که مقرر داشته امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ختم امین در دادگاههای شهرستان (دادگاه عمومی ) و درنقاطی که دادگاه شهرستان نباشددر دادگاه بخش (دادگاه صلح ) رسیدگی میگردد، دادگاه صلح مستقل در نقاطی که دادگاه مدنی خاص درآنها تشکیل نشده ویامنحل گردیده است میتواند نصب قیم نماید0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3706
تاریخ تصویب :
1362/12/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :