جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121932428 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1954/267/ 5/62
سئوال آیا در صورتکیه صادرکننده چک قبل از ارائه چک به بانک فوت نماید، بانک میتواند وجه آنرا پرداخت کند یا این امر محتاج به رضایت ورثه است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه بماده 310 قانون تجارت که صریح است به اینکه چک نوشته ایست که بموجب آن صادرکننده وجوهی را که نزدمحال علیه دارد کلا یا بعضا" مشترد و یا به دیگری واگذار مینمایدبنظر میرد بانک بتواند وجه چکهائی را که صاحب حساب آن در زمان حیات خود صادر نموده و سپس فوت کردهاست پرداخت نماید، زیرا بمحض صدور چک صاحب حساب وجه آنرابشخص دیگری واگذارکرده است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1954
تاریخ تصویب :
1362/05/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :