جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
521-بنابه ماده 22قانون اصلاح قانون تشکیلات دادگستری که بقوت خود باقی بوده ووضع فقره اول ماده 13آئین دادرسی مدنی که ملازم بانسخ آن نمی باشد وزارت دادگستری حق دارددرصورت تعددشعب دادگاه بخش ازحیث نصاب بین آنهافرق گذارده به این معنی که به بعض آنهاحق رسیدگی درحدودصلاحیت صلحیه رامحدودبه حدمعینی نماید،بنابراین امین صلحی که طبق ابلاغ وزارت دادگستری صلاحیتش محدودبه دعاوی تاپانصدریال بوده دعوای بیش ازآن را پذیرفته وموردرسیدگی قرارداده متخلف است .
حکم شماره 3780-9مهر1324

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
3780
تاریخ تصویب :
1324/07/09
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :