جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.


نظریه شماره : 3989/297/ 7/63

سئوال آی هیئت مدیره شرکت تعاونی میتواند به کارمندان شرکت جهت انجام امور مذکور در ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی نمایندگی بدهدیانه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به تعاریف مندرج در مواد2و46قانون شرکتهای تعاونی و مقررات قسمت الف تبصره 18 قانون الحاق 2 تبصره به قانون متمم بودجه سال 1347 مصوب سال 1348، شرکتهای تعاونی مشمول مقررات تبصره 18 قانون یاد شده نبوده و مدیران شرکت نمیتوانند اختیاراتی را که بر پایه اساسنامه ومقرارت قانونی داراهستند به کارمندان عادی شرکت واگذار نمایند0
انعکاس موضوع در اساسنامه نیز با لحاظ مقررات قانونی فوق فاقد وجهه قانونی و بلااثر است 0 اضافه مینماید که منظور از نمایندگی مقید در ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی حضورمستقیم هیئت مدیره در مراجع و دادگاهها یا اخیتار وکیل حائز شرایط برای شرکت در محاکم و دادگاههای صالحه میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
3989
تاریخ تصویب :
1363/07/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :