جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1065/7 2/ 3/63

سئوال با توجه بمواد34 و 35 و 37 و 38 قانون شرکتهای تعاونی آیاحد نصاب های مذکور در آن مواد تا پایان هر جلسه و اتخاذ تصمیماتی که در دستور جلسه قرار دارد لازم الرعایه میابادش و یا آنکه صرفا" حضور و غیاب اولین و حصول حد نصاب در بدو ورود به جلسه (برغم خروج از حد نصاب در طول جسله مجمع کفای مینماید؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
در مواد34 و35 و37 قانون شرکتهای تعاونی نحوه تشکیل مجامع عادی و فوق العاده شرکت تعاونی از نظر تعداد اعضاءشرکت کننده در مجمع عمومی و حصول حد نصاب لازم مشخص و معین شده است و ماده 38 قانون مذکور نیز ملاک تشخیص تعداد اعضاء حاضردرجلسات مجامع عمومی را ورقه حضور و غیابی که بوسیله حاضران اصالتا" و وکالتا" از جانب عضو دیگر امضاء مینمایند دانسته وازمفهوم و منطوق مواد مذکور چنین استنباط میگردد که تعداداعضاءکافی برای حصول حد نصاب تشکیل مجامع عادی و فوق العاده نباید از میزان تعیین شده در قانون کمتر باشد والا مجمع رسمیت قانونی پیدا نکرده و تصمیمات متخده قانونی نخواهد بود وبااین کیفیت اهمیت تعداد اعضاء برای حصول حد نصاب تشکیل مجامع مربوط به تصمیم گیری آنها میباشد و منظور قانونگذار اینست که تصمیمات لازم بایستی حداقل با حضور این تعداد از اعضاء اخذ گردد0 بنابراین حد نصاب قاننی بایستی از بدو تا ختم جلسات مجامع عمومی موجود باشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1065
تاریخ تصویب :
1363/03/02
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :