جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122028227 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2588/167/ 5/63

سئوال با توجه به مقررات قانون شرکتهای تعاونی بویژه مواد 42 و33و14 آن آیا پرداخت پاداش به اعضاء هیئت مدیره با تصویب مجمع عمومی جائز است یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه بمواد33و36 قانون شرکتهای تعاونی مشتمل برحدود اختیارات و وظائف مجمع عمومی عادی و فوق العاده و ماده 42آن قانون مبنی بر افتخاری و بلاعوض بودن خدمت اعضاء هیئت مدیره شرکتهای تعاونی تعیین پاداش جهت آنان فاقد مجوزقانونی است 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2588
تاریخ تصویب :
1363/05/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :