جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121121944 در تماس باشید.


نظریه شماره : 1978/277/ 4/62

سئوال آیا رسیدگی بدعوی مطالبه هزینه های معطلی (سوشارژ) در صلاحیت دادگاههای دادگستری است یاکمیسیون متشکل دروزارت بازرگانی ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح آتی است :
برابر ماده واحده مصوب 22/12/58 شورای انقلاب از تاریخ مزبور رسیدگی بدعاوی سوسارژ و همچنین پرداخت جایزه مربوط به تسریع در تخلیه کالاهای وارده به بنادر کشوردرصلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور است بنابراین دادگاههای عمومی صالح به رسیدگی به این قبیل خسارات نیستند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
1978
تاریخ تصویب :
1362/04/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :