جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09183364113 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2270/267/ 4/63

سئوال اگر سفته ای که سررسید آن سال 1359 بوده است در سال 1363 واخواست شود آیا اقامه دعوی بر علیه ظهرنویس آن مسموع است یانه ؟ توضیح آنکه موضوع مربوط به منطقه جنگی است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
بصراحت ماده 286 ناظر بماده 249 قانون تجارت دارنده سفته ظرف مدت یکسال از تاریخ واخواست حق اقامه دعوی بطرفیت ظهرنویس دارد و طبق مفاد مواد 279 و280 و309 قانون تجارت دارنده سفته بایستی در تاریخ سررسید وجه سفته را مطالبه کند و در صورت امتناع از تادیه وجه سفته باید ظرف ده روز واخواست نمایدکه با این کیفیت دارنده سفته در صورتی بطرفیت ظهرنویس میتواند اقامه دعوی کند که سفته طبق مقررات و درمهلت قانونی واخواست شده باشد بنابراین واخواست سفته خارج ازمهلت مقررمجوزقانونی ندارد مگر اینکه در خصوص موقعیت استثنائی مناطق جنگی مقررات قانونی خصاصی وضع گردد0 ضمنا" در صورتکیه موضوع مشمول ماده 319 قانون تجارت وتبصره آن باشد ازآن ماده هم میتوان استفاده کرد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2270
تاریخ تصویب :
1363/04/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :