جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5329/267/11/60

سئوال اگر دارائی تاجر ورشکسته بیش از دیون او باشد مازاد باید بخودش داده شود آیا حق صندوق الف از کل دارائی که شامل آنچه بخود تاجر برگردانده میشود هم هست برداشت میگردد یا فقط از آنچه بین غرماء تقسیم میوشد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
آنچه از ماده 1 تصویب نامه مورخ 14اردیبهشت 1319هیئت وزیران استفاده میشو و ماده 46 قانون اداره تصفیه نیز مصرح میباشد، منظوراز حاصل دارائی ورشکسته تمام دارائی ورشکسته است که هزینه تصفیه امور ورشکستگی (حق صندوق الف ) بدون درنظر گرفتن طلب طلبکاران قبلاازحاصل دارائی ورشکسته موضوع وبرداشت میشود0 بنابراین استنباط دیگری از مقررات مزبور موردنخواهدداشت 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5329
تاریخ تصویب :
1360/11/26
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :