جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.


نظریه شماره : 4342/7 8/10/60

سئوال با توجه به بند 2 ماده 54 قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318و تبصره 28 قانون بودجه سال 1358 چنانچه دارنده سفته یکی از وزارتخانه ها باشد آیا باید هنگام واخواست آن هزینه واخواست را تماما" یا نصفا" بپردازد یا نه ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی چنین است :
هزینه دادرسی در ماده 681 قانون آئین دادرسی مدنی مشخص گردیده و منظورازهزینه برگهاکه درآن ماده عنوان شده هزینه ایست که در ماد682 قانون مذکور مشخص گردیده است 0 هزینه واخواست مسلما" از هزینه های مندرج در ماده 682 مذکور نمیباشددرنتیجه از جمله هزینه برگهای مذکور در ماده 681 اشاره شده دربالانیز نخواهد بود0 اما در مورد شمول یاعدم شمول تبصره 28قانون بودجه سال 1358 قطع نظراز اینکه با توجه به تعریفی که ازدرآمداختصاصی در قانون محاسبات عمومی شده است نسبت به هزینه واخواست عنوان درآمد اختصاصی صادق نیست اساسا" معاف بودن دولت از پرداخت هزینه مذکور محتاج بنص قانونی است وچون چنین نصی وجودندارد دولت و وزارتخانه هانیزطبق عمومات قانونی مکلف بپرداخت هزینه واخواست میباشند0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
4342
تاریخ تصویب :
1360/10/08
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :