جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.


نظریه شماره : 253/237/ 1/62

سئوال مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه در کویت ازدواج مجدد نموده است کایا مامورین کنسولی ایران میتوانند آنرا ثبت نمایند یانه ؟
نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
ازدواج دوم بدون رضایت زن اول یا حکم دادگاه هرچندصحیح و معتبر است لکن جرم و قابل مجازات میباشد بنابراین ثبت چنین ازدواجی جائز نیست و در مورد استعلام نیز در صورتیکه ازدواج بدون رضایت زن یا اجازه دادگاه صورت گرفته باشد که تشخیص آن با توجه بمدراک ابرازی از طرف متقاضی یا مقامات کنسولی است ثبت آن جائز نخواهد بود0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
253
تاریخ تصویب :
1362/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :