جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.


نظریه شماره : 2516/187/ 5/61

سئوال در مورد تقاضای زنی که خودر ار زوجه ثانیه مردی معرفی مینماید به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج در صورتکیه زوج اعلام دارد که زوجه اول به این امر رضایت ندارد ولی خود از دادگاه اجازه به این امر دهد حاضر است ازدواج مجددش رارسمی کند، تکلیف دادگاه چیست ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
عدم تحصیل اجازه برای ازدواج دوم موجب بطلاننکاحی که با رعایت شرائط صحت مقرر در قانون مدنی واقع شده است نیست 0 النهایه چون ماده 17 قانون حمایت خانواده نکاح دوم رابدون اجازه دادگاه ممنوع ساخته و مجازاتی برای آن در نظر گرفته است لذا چنین نکاحی قانونا" قابل ثبت نیست و صدور حکم بر الزام به ثبت آن هم مورد ندارد0 ولی از حیث مصالح اطفال حاصل از چنین نکاحی تبصره ماده 16 قانون ثبت احوال مقررداشته صدور شناسنامه برای اطفال و ثبت واقعه تولد طفل دراسنادسجلی زوجین جائز میباشد و همچنین ثبت واقعه ازدواج در اسنادسجلی زوجین با شرائط مقرر در ماده 32قانون مذکورخالی ازاشکالست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2516
تاریخ تصویب :
1361/05/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :