جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09380192395 در تماس باشید.


نظریه شماره : 5082/7 - 27/10/1361

سئوال : اگر مردی که از اتباع خارجه است بدون تحصیل اجازه از مقامات دولتی ایران با زن ایرانی ازدواج نماید آیا چون ازدواج واقع شده است ثبت آن در دفتر رسمی ازدواج ممکنست یا باید تحصیل اجازه شود؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
مقررات ماده 17 قانون راجع به ازدواج نسخ نشده و با وقوع ازدواج شرعی هم رعایت آ;ن از نظر مقررا ت مملکتی الزامی است 0 بنابراین در صورتیکه زوجین مفروض بخواهند ازدواج غیر رسمی خود را دردفتر رسمی ازدواج ثبت نمایند تحصیل اجازه از وزارت کشور یا مقاماتی که وزارت مزبور تعیین نموده است ضرورت دارد ، خواه این اجازه قبل یا بعد از وقوع ازدواج شرعی اخذ شده و جز مدرک مزبور سایر مدارک لازم موکول بنظر مراجع مربوطه است.

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
5082
تاریخ تصویب :
1361/10/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :