جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


نظریه شماره : 125/197/ 3/61

سئوال آیا ماده 34 قانون ثبت اسناد واملاک اعتبار قانونی دارد یا نسخ شده است ؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیراست :
طبق مستنبط از نظریه شورای نگهبان که در پاسخ نامه شماره 1143/251/1/1360 شورایعالی قضائی اظهارشده است همه ارگانهای مملکتی ، مادام که قانونی بوسیله مجلس شورای اسلامی نسخ نگردیده و یا شورای نگهبان بی اعتباری آنرا اعلام ننموده است بایدآنرا اجراء نمایند و حق ندارند بتشخیص خود ازاجراء قانون بعنوان مخالف با قانون اساسی یا شرع خودداری نمایند0 بنابراین چون مقررات ماده 34 قانون ثبت اسناد واملاک الغاء یا اصلاح یا نسخ نشده است مسلما" باید مورد اجراء واقع شود واگر برخلاف قانون اساسی یا موازین شرعی تشخیص گردد بایدبوسیله شورایعالی قضائی جهت اظهارنظر بشورای نگهبان اطلاع داده شود و بهرحال مجوزی از برای عدم اجراء قانون وجود ندارد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
125
تاریخ تصویب :
1361/03/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :