جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


رای محکمه عالی انتظامی قضات
523-مدعی علیه ازجهت اینکه دعوی مدعی مقرون به مدرکی نبوده عرضحال راقابل قبول ندانسته وازاین حیث درجلسه مقرره ایرادکرده ومدعی برای آوردن ادله دعوی پنج روزمهلت خواسته ودادگاه بخش باتقاضای اوموافقت نموده ودرجلسه دوم چون مدعی دلیلی برطبق دعوی خودنیاورده وتقاضای تحقیق محلی اوازجهت اینکه بیموقع بوده قبول نشده قرارعدم توجه دعوی صادرکرده ، براوایرادشده به اینکه ازحیث عدم انضمام ادله مثبته دعوی به عرضحال بایستی عرضحال طبق ماده 18قانون آزمایش به جریان نمی افتادواقدام دادگاه به تشکیل جلسه واحضارطرف دردوجلسه بدون اینکه هیچ دلیل واماره بردعوی باشدواردنیست زیرااگرچه مطابق ماده 19اصول آزمایش که نظربه ماده 12 قانون تسریع شامل محاکم صلحیه نیزمی باشدمی بایست عرضحال مدعی به اعتبار اینکه متضمن مدرک ودلیل مثبت دعوی نبوده به جریان نیفتاده باشدولی چون معلوم نیست که مشارالیه عرضحال رابه جریان انداخته وممکن است که تعیین جلسه واحضارطرفین برای محاکمه به توسط مدیردفترمحکمه بعمل آمده باشدلذا مسئولیت جریان عرضحال را جزما نمی توان به اومتوجه دانست وچون قبلا می بایست ازطرف مدیردفتربه مدعی اعلام شده باشدکه درظرف پنج روزنقصانی راکه عرضحال داشته رفع نمایدواین تکلیف بعمل نیامده بودتااینکه جلسه تشکیل ومدعی برای آوردن دلیل وتدارکاین نقصان استمهال نموده محکمه دراین حال نمی توانسته است ازاوتفویت حقی نمایدوباتقاضای اوموافقت نکند، درست مطابق ماده 274آزمایش که شامل صلحیه نیزمی باشدمی بایست مدعی تمام اسنادخودیاسوادآنهاراباعرضحال به محکمه داده هباشدولی درصورتیکه به این تکلیف عمل نکرده ومدرک خودرادرآن موقع نداده باشدقبل ازاخطاربه رفع نقص ردعرضحال موردنداشته ومفروض این است که قبل ازتشکیل جلسه به مدعی اخطاری دراین باب نشده ومسئولیت آن معلوم نیست که دامن گیرامین صلح شودزیراقانون این تکلیف راراجع به مدیردفترنموده وباعدم اخطاررفع نواقص برای حفظ حق مدعی چاره جزقبول تقاضاودادن مهلت پنج روزبه اوبرای تکمیل عرضحال نداشته است ودرجلسه اخیرچون نقصانی که درکاربوده جبران ننموده ودلیلی برای دعوی خودنیاورده محکمه مبادرت به صدورقرارعدم توجه دعوی که درمعنی ردعرضحال ومتضمن همان نتیجه است نموده .
حکم شماره 2277-23فروردین 1317

مرجع :
مجموعه موازین قضائی محکمه عالی انتظامی قضات
تدوین :موسی شهیدی
چاپ دوم سال 1330
چاپخانه علمی
7

نوع :
نامشخص
شماره انتشار :
2277
تاریخ تصویب :
1317/01/23
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :