جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.


نظریه شماره : 6382/7 3/12/61

سئوال مردی در کویت همسر ایرانی خود را که ساکن ایران بوده ، در محکمه احوال شخصیه کویت غیابا" طلاق داده و با ارائه مدراک مربوطه تقاضای ثبت آنرا در دفاتر سفارت جمهوری اسلامی ایران نموده است 0 آیا ثبت آن قانونا" بلااشکالست ؟

نظرمشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه بمواد 6و972 قانون مدنی و ماده 7 قانون حمایت خانواده که نسخ نشده است و مواد169و170و172 و173و174قانون اجرای احکام مدنی حکم دادگاه کویت قبل از اینکه دادگاه مدنی خاص محل اقامت یا دادگاه مدنی خااص محل سکنای محکوم علیه در ایران یا دادگاه مدنی خاص تهران (در صورت معلوم نبودن محل اقامت یا سکنای محکوم علیه در ایران ) امر به اجراء آن بدهد قابل ثبت در دفاتر کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران نیست 0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
6382
تاریخ تصویب :
1361/12/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :