جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.


نظریه شماره : 507/277/ 1/63

سئوال اگر کارمزد بعنوان یکی از شروط در سند قید شودو فقط اصل وام بعنوان بدهی قید گردد مبنای محاسبه حق الثبت سند چیست ؟ فقط اصل وام یا مجموع وام و کارمزد؟

نظر مشورتی اداره حقوقی بشرح زیر است :
با توجه به تبصره یک ذیل ماده 50 قانون دفاتر رسمی مصوب 25 تیر1354 ملاک دریفات حق الثبت مجموع مبالغی است که بعنوان بدهی منجز در سند قید گردیده در صورتکی کارمزد در شروط ضمن عقد نیز عنوان شود با توجه به تبصره یاد شده حل الثبت باید نسبت به مجموع ال وام وکارمزد اخذ گردد و عدم وصول حق الثبت ازبعض آنها نیامزند اصلاح قانون میباشد0

مرجع : مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران درمسائل مدنی ازسال 1358 به بعد
تهیه وتنظیم : غلامرضاشهری ،امیر حسین آبادی
ناشر: روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

93
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
507
تاریخ تصویب :
1363/01/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :