جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.


رأی شماره 3ـ با توجه به این که موضوع خواسته دعوی مطروحه مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از قرارداد پیمانکاری ساختمان شعبه مرکزی بانک در گلپایگان می باشد لذا مستنداً به رای وحدت رویه شماره 31ـ 5/9/63 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 21 و 22 قانون آئین دادرسی مدنی در مانحن فیه به صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک اصفهان حل اختلاف می گردد .
تاریخ رسیدگی : 28/2/1372 شماره دادنامه : 72/97/18 مرجع رسیدگی : شعبه هجدهم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 25/7/71 آقای اسماعیل صداقت مقیم اصفهان به طرفیت 1ـ بانک استان اصفهان 2ـ آقای یاری بخت مقیم اصفهان به خواسته تقاضای صدورحکم دائر بر الزام خواندگان نسبت به پرداخت بقیه هزینه های ساختمان واحد بانک صادرات واقع در شهرستان گلپایگان علی الحساب مقوم به مبلغ ده میلیون ریال دادخواستی به دادگاههای حقوقی یک اصفهان تسلیم داشته که به شعبه ششم ارجاع شده است خواهان ضمن دادخواست توضیح داده که حسب قرار دادی که بانک خوانده جهت احداث واحد بانک مذکور در شهرستان گلپایگان تنظیم کرده کلیه عملیات ساختمانی واحد بانک مذکور را طبق نقشه و قرار داد به بهترین وجه انجام داده ولی خواندگان از پرداخت قسمتی از هزینه های ساختمان خودداری کرده اند شعبه شش در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 6/8/71 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدورقرار داد عدم صلاحیت به خلاصه زیر کرده است «… نظر به این که دعوی راجع به مال غیر منقول واقع در شهرستان گلپایگان می باشد وبرابر مقررات ماده 23 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 12 قانون جدید ) رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه حقوقی یک گلپایگان می باشد لذا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به شایستگی رسیدگی دادگاه حقوقی یک شهرستان گلپایگان صادر واعلام می شود » پس از ارسال پرونده به دادگاه حقوقی یک گلپایگان آن دادگاه در جلسه رسیدگی فوق العاده مورخ 14/11/71 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به خلاصه زیر کرده است «… اولاً به نظر این دادگاه دعوی خواهان مطالبه طلب ناشی از قرار داد ضمیمه دادخواست و منطبق با ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی است ثانیا چنانچه دعوی راجع به مال غیر منقول تلقی گردد چون مفاد دادخواست و مستندات دعوی حاکی است خواهان پیمانکار بوده و خواسته را از بابت هزینه هائی را که ناشی از اجرای پیمان منعقده با بانک استان اصفهان می باشد مطالبه می نماید دادگاه با توجه به مفاد ماده 20 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 31ـ 5/9/63 ردیف 630/19 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و به استناد ماده 21 قانونآئین دادرسی مدنی ( ماده 11 قانون جدید ) قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک اصفهان صادر و اعلام می نماید و چون اختلاف در صلاحیت محرز است مقرر می دارد دفتر با تشکیل بدل پرونده اصل پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال نمایند ) پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور و وصول آن وثبت به کلاسه 8/7110 رسیدگی به موضوع اختلاف به این شعبه ارجاع شده است .
بسمه تعالی
با توجه به این که موضوع خواسته دعوی مطروحه مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از قرارداد پیمانکاری ساختمان شعبه مرکزی بانک در گلپایگان می باشد لذا مستندا به رای وحدت رویه شماره 21ـ 5/9/63 هیئت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 21 و 22 قانون آئین دادرسی مدنی در مانحن فیه به صلاحیت شعبه ششم دادگاه حقوقی یک اصفهان حل اختلاف می گردد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
97
تاریخ تصویب :
1372/02/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :