جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 25/11/72 شماره رای : 725/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 5/2/72 آقای رزیج … فرزند عبادی مقیم آبادان دادخواستی به طرفیت آقای مسعود … مقیم آبادان احمد آباد خیابان 10 زندانی به خواسته مطالبه مبلغ هفت میلیون ریال ضرر و زیان به استناد پرونده شماره 71/1261 الف اجرای احکام دادسرای آبادان به دفتر دادگاه حقوقی یک شهرستان آبادان تسلیم نموده و خواسته را بابت ضرر و زیان ناشی از آتش سوزی عمدی اتومبیل پیکان متعلق به خود را مطالبه کرده است دادخواست مزبور تحت کلاسه 72/237 در دادگاه حقوقی یک آبادان مطرح رسیدگی قرار گرفته با تعیین وقت و ارسال ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند در جلسه 30/8/72 نسخه اخطاریه ابلاغ شده به خوانده اعاده نگردیده و خواهان که حاضر در جلسه بوده اظهار داشته اظهار داشته خوانده به زندان بوشهر اعزام گردیده تقاضا دارم پرونده به دادگاه حقوقی بوشهر ارسال گردد دادگاه ختم رسیدگی اعلام و به شرح رای 1779ـ 6/9/73 به اعتبار اینکه محل اقامت خوانده در بوشهر تعیین گردیده قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی بوشهر صادر نموده و دستور داده پرونده با رونوشتی از قرار به مرجع مذکور ارسال شود پرونده به دفتر دادگستری حقوقی بوشهر فرستاده شده که به شعبه اول دادگاه حقوقی یک بوشهر ارجاع گردیده و دادگاه حقوقی یک بوشهر هم بدون اقدام در باب دعوی طرفین در تاریخ 9/10/72 در وقت فوق به شرح رای شماره 72/413 به این استدلال که در دادخواست نشانی خوانده آبادان تعیین شده و جابجائی محل زندان خوانده به موجب نفی صلاحیت دادگاه محل اقامت او نمی باشد و به موجب ماده 1002 قانون مدنی و مواد بعدی آن اصولاً زندان اقامتگاه محسوب نمی گردد مستنداً به ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 11 ق . ج ) قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک آبادان صادر نموده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت دستور داده پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود . پرونده به منظور حل اختلاف از طریق دفتر دادگاه حقوقی یک بوشهر به اداره دفتر دیوان عالی کشور ارسال به کلاسه 2/7723 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است به موجب ذیل ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که مدعی علیه در بازداشتگاه یا زندان باشد دادخواست و اوراق دعوی به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد بنا بر این در پرونده مطروحه گر چه خواهان ضمن دادخواست محل اقامت خوانده را در شهرستان آبادان معین کرده لکن همچنین تصریح نموده زندانی است و ثانی دادخواست و ضمائم هم جهت ابلاغ به خوانده به ندامتگاه آبادان ارسال گردیده لکن ابلاغ واعاده نشده و خوانده در آبادان سابقه ابلاغ ندارد و چون حسب اعلام خواهان خوانده به زندان بوشهر اعزام شده و قسمت اخیر ماده 105 قانون آئین دادرسی مدنی از جهت ابلاغ اوراق دعوی و دعوت خوانده بازداشتگاه و زندان را بمثابه محل سکونت تلقی کرده و لذا دادگاه حقوقی یک بوشهر بر تقدیری که خوانده در زندان بوشهر بوده تکلیف به رسیدگی داشته و در وضع حاضر با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی بوشهر حل اختلاف می نماید و پرونده را جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی یک شهرستان بوشهر ارسال می نماید .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1372/11/25
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :