جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره دادنامه : 436/21 تاریخ رسیدگی : 3/9/72 مرجع رسیدگی : شعبه 21 دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 19/7/71 آقای غلامرضا و بانوان شهلا و شهین … دادخواستی به خواسته خلع ید غاصبانه از 6/181 جریب اراضی پلاک 68 اصلی بخش 21 اصفهان به طرفیت آقایان عباس … و علی … و قدیر علی … و 9 نفر دیگر که اسامی آنها در دادخواست ذکر شده به دادگاه حقوقی دو کوهپایه داده اند که ارزش خواسته در نسخه اول دادخواست که ضمیمه پرونده است معین نیست و جای آن خالی است دعوی به این توضیح بیان شده که 6/181 جریب از اراضی مفروزالرعیه روستای بلان متعلق به آنها است که خواندگان من غیر حق متصرفند قبلا به سه نفر وکالت بلاعزل برای تحویل و تصرف آنها داده اند که آنان طرح دعوی نموده که دعوی در دادگاه رد شده است فتوکپی سند رسمی خریداری و گواهی کشاورزی به اینکه 155/99 هکتار از اراضی را به زارعین واگذار نموده و آنچه باقیمانده متعلق به مالکین است و اظهار نظر کارشناس را ضمیمه نموده اند خواندگان وعده دیگر طی لایحه وارده به شماره 71/162 به ارزش خواسته اعتراض و قیمت آم را چهل میلیون ریال بر آورد کرده اند و خواهانها در نامه مورخ 26/8/71 که به شماره 173 ثبت شده ارزش خواسته را یک میلیون ریال برآورد کرده و تقاضای ارجاع امر به کارشناس کرده اند و خواندگان دعوی را 12 نفر مذکور در دادخواست معینه 48 نفر که ذیل لایحه دفاعیه را امضاء و به ارزش خواسته ایراد نموده اند آنها همگی خوانده دعوی نیستند 2ـ در 18/8/71 عباس … و 48 نفر دیگر دادخواستی به عنوان دعوای تقابل به طرفیت خواهانهای اصلی به خواسته مطالبه دوازده میلیون ریال بابت کرد زراعی و هزینه های مصرفی به دادگاه داده و توضیح داده اند در سال 1361 مقدار 996 جریب زمین موات از طرف هیئت واگذاری زمین استان اصفهان در اختیار آنها گذاشته شده و اسناد مالکیت آن صادر گردیده و چون در حین مساحی زمینهائی که در تصرف آنها بوده اشتباهی رخ داده است 18 جریب ( مازاد بر زمین انتقال داده شده ) به جای مانده که ظاهراً می بایستی به مالکین مسترد گردد در این مدت برای حفر چاه و تسطیح و جاده کشی مبلغ خواسته هزینه شده است که باید پرداخت گردد لکن 18 جریب در کل زمینها و مشاعی بوده ودر تصرف همه 48 نفر است و نصف آن متعلق به افراد دیگری است دادگاه حقوقی دو کوهپایه به لحاظ آنکه دعوای تقابل 12000000 ریال تقویم شده رسیدگی به هر دو دعوی را صلاحیت دادگاه حقوقی یک اصفهان تشخیص داده و به مواد 29 و 287 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده اند شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اصفهان نیز خود را صالح ندانسته و چنین رای داده اند دعوای پرونده کلاسه 71/166 تحت عنوان تقابل مطرح شده دعوی تقابل نبوده و مطالبه ( کرد ) از ناحیه آنان در مقابل دعوی خلع ید بوده و صرفنظر از آنکه دعوی اصلی ناشی از تصرفات غاصبانه مطرح شده و غاصب استحقاق دریافت کرد ندارد اصولا مطالبه خلع ید آنان شده لذا دعوی مطالبه کرد قابلیت استماع ندارد و بدون ورود در ماهیت امر قرار رد دعوی آنان صادر و اعلام می گردد نسبت به دوازده نفر خواندگان دعوی اصلی که دعوی عنوان تقابل دارد نظر به اینکه میزان سهم هر یک از خواهانها مشخص نشده و با رعایت اصل مساوات مبلغ خواسته نسبت به سهم آنان در صلاحیت دادگاه حقوقی دو مستقل کوهپایه است دادگاه کوهپایه به شرح قرار 72/101 خود را صالح ندانسته و در اثر حصول اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است .
« رای »
با توجه به خواسته دعوی طاری و میزان آن واینکه دعوی اقامه شده از ناحیه خواندگان در هر صورت تحت عنوان دعوی طاری بوده ومناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست می باشد و تشخیص بعدی دادگاه در مورد عدم ارتباط دو دعوی و امکان رسیدگی علیحده نسبت به هر دادخواست تأثیری در مسئله صلاحیت نداشته لذا با توجه به مقررات ذیل ماده 29 قانون آئین دادرسی مدنی و مستنبط از مواد 286 و 287 این قانون با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک شهرستان اصفهان حل اختلاف و پرونده جهت ادامه
رسیدگی به دادگاه مذکور ( شعبه پنجم ) ارجاع می گردد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
436
تاریخ تصویب :
1372/09/03
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :