جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127384352 در تماس باشید.


تاریخ رسیدگی : 21/12/72 شماره رای : 815/3 مرجع رسیدگی : شعبه سوم دیوان عالی کشور
خلاصه جریان پرونده :
در تاریخ 7/11/71 شهر داری تویسرکان دادخواستی به طرفیت شرکت هملس مقیم تهران به خواسته التزام خوانده به پرداخت مبلغ 2664720 ریال به دادگاه حقوقی تویسرکان تسلیم نموده و با استناد به فتوکپی قرارداد مورخ 13/8/70 و مکاتبات شرکت مهندسی و ساختمانی هملس سهامی خاص و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در توضیح دعوی به خلاصه اعلام داشته طبق قرارداد 12258 ـ 12/8/70 که بین شهرداری و تویسرکانی به عنوان پیمانکار و شرکت ساختمانی هملس به عنوان کارفرما منعقد گردیده شهر داری جهت شرکت خوانده در سال 70 درب ورودی انبار شرکت نفت تویسرکان را اسفالت کرده که مبلغ 2664720 ریال هزینه داشته شرکت خوانده تا کنون از پرداخت خودداری کرده رسیدگی و صدور حکم محکومیت خوانده تقاضا می شود دادخواست مزبور تحت کلاسه 71/87 در دادگاه حقوقی دو مستقل تویسرکان مطرح رسیدگی قرار گرفته طرفین جهت رسیدگی دعوت شده اند در این جریان دادگاه حقوقی دو مستقل تویسرکان به دادگاه حقوقی یک تبدیل شده ودادگاه حقوقی یک تویسرکان در تاریخ 2/10/71 خلاصتاً با لحاظ محل اقامت شرکت خوانده ( تهران ) و ماده 21 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی یک تهران صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه نهم دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع شده و دادگاه اخیر الذکر هم تحت شماره 701 ـ 12/11/72 به استناد ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک تویسرکان صادر و به لحاظ حدوث اختلاف در صلاحیت پرونده را به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده که به کلاسه 2/7806 ثبت و به این شعبه ارجاع شده است .
« رای »
مطابق ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی ( ماده 13 ق . ج ) در دعاوی بازرگانی و همچنین
در هر دعوای راجه به اموال منقوله که از عقود و قرار داد ناشی شده باشد مدعی می تواند
به دادگاه محلی رجوع کند که عقد یا قرار داد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و دعوی مطروحه به حکم بند 4 ماده 3 قانون تجارت مصوب 1311 آذر زمره دعاوی تجارتی ( بازرگانی ) محسوب است قرارداد مستند دعوی هم در تویسرکان تنظیم شده و تعهدات طرفین هم بایستی در تویسرکان ایفاد شود با این ترتیب و با لحاظ اختیاری که قانونگزار در ماده 22 قانون آئین دادرسی مدنی از نظر دادگاه محل طرح دعوی به خواهان تفویض نموده و اینکه خواهان ابتدا به دادگاه تویسرکان دادخواست تقدیم کرده است به حکم ماده 22 اشعاری دادگاه تویسرکان تکلیف به رسیدگی داشته با تشخیص صلاحیت دادگاه حقوقی یک تویسرکان حل اختلاف می شود و پرونده جهت
رسیدگی به دادگاه تویسرکان ارسال می گردد .

مرجع :
کتاب صلاحیت و احکام راجع به آن - به اهتمام یدا.. بازگیر - چاپ اول - چاپ گیتی - 80 - انتشارات فردوسی

نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
815
تاریخ تصویب :
1372/12/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :